Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe!

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

  • posiada w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
  • zawarł umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
  • wraz z wnioskiem złoży oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.